Προτομές των Μακεδονομάχων Δουγιάμα Λάζου και Δουγιάμα Γκόνου στη Γουμένισσα

Γουμένισσα - Μακεδονομάχος Λάζος Δουγιάμας


Γουμένισσα - Μακεδονομάχος Γκόνος Δουγιάμας


Οι προτομές των αδερφών Δουγιάμα βρίσκονται στον χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στο κέντρο της Γουμένισσας. Στις βάσεις των προτομών αναγράφονται τα εξής:
«Λάζος Δογιάμας εκ Καστανερής, οπλαρχηγός Μακεδονικού Αγώνα, εφονεύθη από τους Βούλγαρους κομιτατζήδες την 24/8/1912 στο όρος Πάικο».
«Γκόνος Δογιάμας, εκ Καστανερής, οπλαρχηγός Μακεδονικού Αγώνα, έφεδρος Ανθυπασπιστής Πεζικού, διοικητής Μ.Α.Δ. Γουμενίσσης, εφονεύθη την 9/5/1948 από τους αντάρτες του Δ.Σ.Ε. στο χωριό Κάρπη».

Σύμφωνα με το βιβλίο «Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα» Γ.Ε.Σ. 1979: Εις την περιοχήν των Βοδενών (Εδέσσης), Γουμενίσσης και ιδιαιτέρως επί του ορεινού όγκου του Πάικου, τα Ελληνικά σώματα εγκατεστάθησαν σταθερώς κατά την διάρκειαν του 1906 και ηυξήθησαν σταδιακώς εις δύναμιν, Έδρων εις την περιοχήν αυτήν τα μικρά σώματα των οπλαρχηγών Εμμανουήλ Κατσίγαρη και Χρήστου Καραπάνου, ως και τα σώματα των εντοπίων οπλαρχηγών Ιωάννου Δημητρίου εκ Μπαχόβου (Πρόμαχοι), Τσότσου Βέσκα ή Μπαχοβίτη, Λάζου Δουγιάμα εκ Μπαροβίτσης (Καστανερής) και Στεργίου Ναούμ εκ Λιβαδείων.

Εις την περιοχήν της Καρατζόβας (Αλμωπίας) εξηκολούθησαν και κατά το έτος 1907 να δρουν αι ανταρτικαί ομάδες του Τσότσου Βέσκα και των αδερφών Δουγιάμα, υπό την αρχηγία του Επιλοχίου Χρήστου Καραπάνου.

Κατά το θέρος του 1907 το μικρόν σώμα των αδερφών Δουγιάμα εκ Μπαροβίτσης (Καστανερής) προσέβαλε τους κομιτατζήδες του χωριού Κρίβα (Γρίβα) και τους επροξένησε σοβαράς απωλείας. Η συμπλοκή όμως διεκόπη λόγω προσεγγίσεως Τουρκικού αποσπάσματος, το δε Ελληνικό σώμα εγκατέλειψε το χωρίον. Αλλά κατά την αποχώρησίν του ενέπεσεν εις βουλγαρικήν ενέδραν. Οι Έλληνες αντάρται, χρησιμοποιήσαντες καλώς το έδαφος, επέτυχον να διαφύγουν άνευ απωλειών.