Τα Πλάγια μέσα από δημοσιεύματα - Μακεδονία 10 Αυγούστου 1927


 

Δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία[1] το 1927, αναφέρεται στην περιοχή «Από την Γουμένισσαν – Οι παραμεθόριοι – Αι δοκιμασίαι των. […] την 1ην Αυγούστου, περιήλθον τους παραμεθορίους συνοικισμούς έναντι της Γευγελής, Μαγιαδάγ, Καρασινάν, Σλοπ, Αλτσάκ και Σέχοβον. Αι εντυπώσεις μου δε υπήρξαν απογοητευτικαί εκ της επελθούσης, τρομεράς καταστροφής όλων των ειδών των καλλιεργειών των λόγω της εξακολουθούσης εισέτι ανομβρίας αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε εκ της εφετεινής αποτυχίας της συροτροφίας και των χαμηλών τιμών εις ας επώλησαν τα κουκούλια των. Εξαιρέσει του Σεχόβου που ήτο επιτυχής η σιτοπαραγωγή όλοι οι άλλοι προαναφερθέντες συνοικισμοί υπέστησαν καταστροφήν ανωτέραν πάσης περιγραφής. Τα κουκούλια των απέδοσαν κατά κυτίον 5-10 οκάδας με τιμήν πωλήσεως 60-63 δρχ. κατά οκάν. Από τα σιτηρά των ούτε τον σπόρον δεν συναπεκόμισαν. Όλαι αι οψιμοκαλλιέργειαι κατεστραμμέναι. Αι άμπελοί των κατεστραμμέναι εκ της φυλλοξήρας και της ανομβρίας. Γενικώς δε είναι τοιαύτη καταστροφή σαν να επέρασεν εκείθεν ο δαίμων της κολάσεως…». 
[1] Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της 10 Αυγούστου 1927