Μνήμα του δάσκαλου Χαράλαμπου Γκάρτζιου στο Σκρά

Σκρά - Μνήμα του δάσκαλου Χαράλαμπου Γκάρτζιου

Το μνήμα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου του χωριού. Στην μαρμάρινη πλάκα του είναι χαραγμένα τα εξής: «Εδώ αναπαύεται ο Χαράλαμπος Γκάρτζιος, δάσκαλος του Σκρα, που τον εκρεούργησαν βάρβαροι εχθροί στα 1913».


Στην ιστοσελίδα http://yaunatakabara.blogspot.com αναφέρονται τα παρακάτω:
Χαράλαμπος Γκάρτζιος.
Ενθουσιώδης και δραστήριος δημοδιδάσκαλος από τη Γευγελή, συνελήφθη εις Σκρά (Λούμνιτσαν) υπό κομιτατζήδων, οί όποιοι άφου πρώτον εθεσαν τούς πόδας του εις την πυράν, κατόπιν καβαλλικεύσαντες αυτόν τον έξηνάγκαζον νά βαδίζη γρηγορώτερον επί πετρώδους έδάφους με καμμένους πόδας σουβλίζοντες αυτόν εις τούς γλουτούς διά τής λόγχης.
Μετά τά φρικώδη ταύτα βασανιστήρια κατεκρεουργήθη φρικωδώς.