Καταπολέμιση της μάστιγας των ακρίδων στα Πλάγια (Καρασινάν) (εφημερίδα Μακεδονία 27/5/1927)


Το έτος 1927 εμφανίστηκαν στην περιοχή σμήνη ακρίδων που κατέστρεφαν τα σπαρτά. Στην εφημερίδα Μακεδονία του 1927[4] περιγράφεται η προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος από τον πληθυσμό. Το άρθρο με τίτλο «Καταπολέμισης της ακρίδος εν Βοεμίτση» που συνοδεύεται και από φωτογραφία των κατοίκων του Καρασινάν εν δράσει, περιγράφει: «Από της 1ης Μαΐου οπότε ενεφανίσθησαν και πάλιν αι ακρίδες εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς Καρασινάν, Μαγιαδάγ και Αλτσάκ, διεξάγεται άγριος και εξοντωτικός εναντίον της μάστιγος ταύτης πόλεμος υπό την άμμεσον επίβλεψιν του Επιμελητού του Γ.Γ.Ε.Β. κ. Λουκή.

Εκ των πέντε συσταθέντων συνεργείων δύο εργάζονται εις Μαγιαδάγ, δύο εις Καρασινάν και έτερον εις Αλτσάκ. Η καταπολέμησις ενεργείται δια πετρελαίου και νάφθης, χρησιμοποιουμένων καταβρεκτήρων, ψεκαστήρων και φλογοβόλων μηχανημάτων (ως δεικνύει η παρατεθεμένη εικών, ληφθείσα επί τόπου). Μέχρι τούδε έχουσι καταναλωθεί 404 δοχεία πετρελαίου και νάφθης και ειργάσθησαν 388 άτομα των δύο συνοικισμών. Θα ήτο παράλειψις καθήκοντος αν δεν μνημονεύσωμεν ενταύθα την δραστηριότητα και προθυμίαν του Προέδρου της Κοινότητος Καρασινάν κ. Β. Τσαμπατζή όστις κατά πολύ συντελεί εις την ταχείαν αποπεράτωσιν της καταστροφής της ακριδοπλήκτου περιφερείας της ης προΐσταται κοινότητος ως και των αρχιεργατών Πατσατζή και Μαυροβουνιώτου». [Ε. Σταυρίδης]