ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 - 2014 του Δήμου Παιονίας http://www.municipalityofpaionia.gr/News/Diafaneia/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82/Epixeirisiako.aspx (εκδ. Δεκέμβριος 2011), τα προβλήματα της περιοχής κατανέμονται θεματικά:

Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος

Η μακρόχρονη έλλειψη χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (μόνο ο πρώην Δήμος Γουμένισσας, η πόλη της Αξιούπολης, του Πολυκάστρου και η πρώην Κοινότητα Λιβαδίων έχουν
ΓΠΣ) σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών οικισμών (52) και τις ανάγκες οικιστικής ανάπτυξης οδήγησε:
- σε ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη χωροθέτηση χρήσεων και δραστηριοτήτων η οποία είναι
δύσκολο να επανορθωθεί
- στην αδυναμία εξασφάλισης των απαιτούμενων χώρων κοινωνικού εξοπλισμού (μικρός εποικιστικός κλήρος – έλλειψη αναδασμών).

Βελτίωση οδικού δικτύου

Το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι δυσανάλογα μεγάλο με τον πληθυσμό της και εμφανίζει σημαντικά προβλήματα που χρήζουν βελτιώσεων
Η άναρχη οικιστική ανάπτυξη δημιουργεί ανάγκες δικτύων και υποδομών για τις οποίες ο Δήμος δεν
διαθέτει την δυνατότητα ικανοποίησης.
Το φυσικό ανάγλυφο και οι ιδιαιτερότητες των οικισμών δημιουργούν εκτεταμένες ανάγκες για
επεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευση & αποχέτευσης
Η έλλειψη προσδιορισμένου σχεδιασμού και οργανωμένης παρέμβασης καθιστούν
αποσπασματική την κατασκευή έργων οδοποιίας επιφέροντας πενιχρά αποτελέσματα στην κάλυψη
των αναγκών
Ο αγροτικός χαρακτήρας του Δήμου επιτάσσει διευρυμένα έργα αγροτικής οδοποιίας

Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων

Η περιοδική μείωση του υδροδυναμικού των πηγών του Παΐκου
Η δυσκολία αξιοποίησης όλων των πηγών λόγω του φυσικού ανάγλυφου του Παΐκου
Η μεγάλη απόσταση των πηγών από τα μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα
Η διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε έργα υδροδοτήσεων από την παράλληλη χρήση των
δικτύων για οικιακές καλλιέργειες
Η παλαιότητα ορισμένων δικτύων ύδρευσης και οι αυξημένες ανάγκες συντήρησής των
Η ύπαρξη νιτρικών σε κάποιες περιοχές καθιστά τις γεωτρήσεις μη ωφέλιμες για ύδρευση παρά μόνο για άρδευση
Η μη ύπαρξη αποχετευτικών δικτύων σε όλους τους οικισμούς
Η χρήση σε μερικές περιοχές δικτύων όμβριων για αποχέτευση
Η συντήρηση των αποχετευτικών δικτύων στις περιοχές που δεν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές
(πχ. πόλη Αξιούπολης)

Καθαριότητα – διαχείριση απορριμμάτων

Η ύπαρξη πολλών οικισμών, το ανάγλυφο και η αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες της
πλειοψηφίας των κατοίκων σε συνδυασμό με την ελλιπή περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων
συνέβαλαν στην αυθαίρετη απόρριψη αδρανών και οικιακών στερεών αποβλήτων σε μεγάλο αριθμό
διάσπαρτων θέσεων.
Η ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού αποκομιδής των απορριμμάτων σε ότι αφορά την χωροθέτηση των κάδων και τον σχεδιασμό των δρομολογίων
Η έλλειψη συστήματος ελέγχου της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

Προστασία & ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Τα προβλήματα που αφορούν την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος αφορούν :
- Τη διάβρωση των εδαφών λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
- Την αλλοίωση στις όχθες του Αξιού (αναχώματα)
- Την έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων
- Την εκτενή χρήση φυτοφαρμάκων στις δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες
- Την ρύπανση του Αξιού ποταμού
- Την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων
- Την καύση των υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών
- Τις αποσπασματικές αμμοληψίες στον Αξιό ποταμό

Αγροτικές και κτηνοτροφικές υποδομές

Η μη ολοκλήρωση των αναδασμών και των παράλληλων έργων αυτών
Οι συνεχείς αλλοιώσεις της αγροτικής οδοποιίας
Η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα
Οι ελλείψεις σε αρδευτικά δίκτυα
Η μη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Παΐκου
Η λειτουργία διάσπαρτων κτηνοτροφικών μονάδων και η έλλειψη βοσκοτόπων

Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης

Η συνεχής διεύρυνση των αναγκών σε έργα σχολικής στέγης, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κυρίως στα αστικά κέντρα του Δήμου.
Η αδυναμία εξασφάλισης των απαιτούμενων χώρων λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένου χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού στις Δ.Ε. Πολυκάστρου και Δ.Ε.Ευρωπού .
Μεταφορά μαθητών από τους περιφερειακούς οικισμούς στις έδρες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ελλιπής στελέχωση και έλλειψη υλικών και ειδικών χώρων στην προσχολική εκπαίδευση

Κοινωνική φροντίδα

Μη επαρκής κάλυψη της περιοχής σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Σημαντική εξάρτηση των δημοτικών ενοτήτων στον τομέα της υγείας – πρόνοιας από τις δομές Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
Κοινωνική ενσωμάτωση Παλιννοστούντων – μεταναστών.
Σημαντικές ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό και αδυναμία προσλήψεων.
Απουσία δικτύου εθελοντών στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Ανάγκη αύξησης, οργάνωσης και βελτίωσης των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Η ταχύτατη οικιστική ανάπτυξη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες επέφερε την συνεχή διεύρυνση
των αναγκών στον τομέα των κοινωνικών υποδομών.
Αδυναμία εξασφάλισης των απαιτούμενων χώρων λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένου χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού.
Καταγραφή στοιχείων για τις ανάγκες των κοινωνικών ομάδων.

Πολιτισμός

Η περιορισμένη κτιριακή υποδομή
Έλλειψη έργων ανάδειξης πολιτιστικών πόρων και δραστηριοτήτων.
Έλλειψη επαρκούς προβολής και εξωστρέφειας των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Σχετικά χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας της δραστηριότητας των συλλογικών τοπικών φορέων.
Απουσία μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων.
Ελλείψεις στην ανάδειξη του ιστορικού χώρων και της ιστορικής ταυτότητας του Δήμου.
Ανάγκη βελτίωσης των υπαρχόντων πολιτιστικών υποδομών.

Αθλητισμός

Έλλειψη σύνδεσης του τομέα με την ανάγκη βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των πολιτών την
διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των και την αξιοποίηση της εγγύτητας του φυσικού περιβάλλοντος
Η διεύρυνση των αναγκών σε έργα αθλητισμού
Συντήρηση παλαιών αθλητικών χώρων
Δημιουργία υποδομών μαζικού αθλητισμού

Παραγωγικές δραστηριότητες (Πρωτογενής – Δευτερογενής – Τριτογενής Τομέας Οικονομίας)

Έντονος βαθμός μείωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Εντός των ορίων του Δήμου παρατηρείται οικονομία με συγκριτικά μικρά μεγέθη επιχειρήσεων γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες στις μεταβολές του ανταγωνισμού και στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που υφίσταται η χώρα σήμερα.
Σχετικά μειωμένη εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Σημαντικές ελλείψεις σε καινοτόμες και σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες.
Χαμηλό επίπεδο δημιουργίας και διάχυσης καινοτομικών δραστηριοτήτων και ενσωμάτωσης
στην παραγωγική διαδικασία σύγχρονων μορφών επιχειρηματικής δράσης.
Σχετικά χαμηλό επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας.
Χαμηλός βαθμός προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων και ανάληψης ιδιωτικών πρωτοβουλιών.
Μη ανεπτυγμένος ο τουριστικός κλάδος.
Καθυστερήσεις και προβλήματα σε βασικά έργα υποδομής.
Αποχώρηση – παύση λειτουργίας επιχειρήσεων – δραστηριοτήτων λόγω πτώσης των κερδών ή
αδυναμίας ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης.

Απασχόληση-Ανεργία

Αύξηση του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού έναντι του οικονομικά ενεργού.
Αύξηση των ανέργων κατά την τελευταία περίοδο.
Χαμηλό επίπεδο δημιουργίας και διάχυσης καινοτομικών δραστηριοτήτων και ενσωμάτωσης στην
παραγωγική διαδικασία σύγχρονων μορφών επιχειρηματικής δράσης.