Μνήμα του δάσκαλου Χαράλαμπου Γκάρτζιου στο Σκρά


Σκρά - Μνήμα του δάσκαλου Χαράλαμπου Γκάρτζιου

Το μνήμα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου του χωριού. Στην μαρμάρινη πλάκα του είναι χαραγμένα τα εξής: «Εδώ αναπαύεται ο Χαράλαμπος Γκάρτζιος, δάσκαλος του Σκρα, που τον εκρεούργησαν βάρβαροι εχθροί στα 1913».


Στην ιστοσελίδα http://yaunatakabara.blogspot.com αναφέρονται τα παρακάτω:


Χαράλαμπος Γκάρτζιος.
Ενθουσιώδης και δραστήριος δημοδιδάσκαλος από τη Γευγελή, συνελήφθη εις Σκρα (Λούμνιτσαν) υπό κομιτατζήδων, οι οποίοι αφού πρώτον έθεσαν τους πόδας του εις την πυράν, κατόπιν καβαλλικεύσαντες αυτόν τον εξηνάγκαζον να βαδίζη γρηγορώτερον επί πετρώδους εδάφους με καμμένους πόδας σουβλίζοντες αυτόν εις τους γλουτούς δια της λόγχης. Μετά τα φρικώδη ταύτα βασανιστήρια κατεκρεουργήθη φρικωδώς.